Vastuvõtt

VASTUVÕTUTINGIMUSED 2019/2020 ÕPPEAASTAKS

Mattiase Põhikooli toimub vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks eritoega õpet vajavatele 1.- 9. klassi õpilastele.

Õpilasi võetakse vastu vabade kohtade ja sobiva klassikomplekti olemasolul.

Avaldusi 2019/2020 õppeaastaks võetakse vastu 1.04. – 31.05.2019.

Vabade kohtade olemasolul toimub õppeaaasta algul täiendav vastuvõtt
13.08. – 01.11.2019.

Vabade kohtade puudumisel registreeritakse õpilane kooli ootenimekirja kuni 01.11.2019 .

Õpilaskoha vabanemisel teavitatakse lapsevanemat.

Õpilaskandidaatidel on võimalus läbida kolm proovipäeva koolis.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem/eestkostja oma lapse kohta direktorile kirjaliku avalduse, millele lisab:

 • koopia nõustamismeeskonna soovituslikust otsusest;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi originaali ja koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi originaali ja koopia;
 • õpilase tervisekaardi;
 • koopia psühhiaatri poolt väljastatud tõendist;
 • lapse erisuste ja tervisliku seisundi omakäelise kirjelduse;
 • lapse foto 3×4 cm ;
 • 1.klassi astuval lapsel koolivalmiduse kaardi juhul kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses;
 • klassitunnituse originaali ja koopia koolivahetuse korral;
 • ametlikult kinnitatud hinnetelehe koolivahetuse korral;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust koolivahetuse korral;
 • koopia puudeotsusest selle olemasolul;
 • koopia rehabilitatsiooniplaanist selle olemasolul;
 • koopia õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardist koolivahetuse korral;
 • eelmises haridusasutuses rakendatud tugiteenuste ülevaate;
 • koopia eelmises haridusasutuses rakendatud individuaalsest õppekavast selle olemasolul.

Kooli vastu võetud lapse esindaja – lapsevanema/eestkostja ja MTÜ Põlvkondade Maja vahel sõlmitakse õppeleping üheks õppeaastaks.