Vastuvõtt

2017/2018 õppeaastaks toimub alates 01.03.2017 vastuvõtt:

1. Õpiraskustega õpilaste klassidesse

Nimetatud klassidesse võtame vastu õpilasi, kelle erivajadus on tingitud õpivilumuste spetsiifilistest häiretest, mille tõttu on raskendatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste saavutamine.

2. Väikeklassidesse (2.-9. klassi vabade kohtade olemasolul)

Nimetatud klassidesse võetakse vastu õpilasi, kellel on raskest kroonilisest psüühikahäirest tulenev püsiv normikohasest erinev käitumismuster ja/või õpivõime langus, mis takistavad õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning ohustavad turvalisust tavaklassis (näiteks autismispektri häired, sõltuvushäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäired/keskendumisraskused, füüsiline vägivaldsus kaaslaste suhtes, agressiivsus keskkonna suhtes) või kes on lastepsühhiaatri poolt suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele.

3. Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppesse (2.-9. klassi vabade kohtade olemasolul)

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendame väga raske ja püsiva psüühikahäirega õpilasele, kes on lastepsühhiaatri otsusega suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele ja üleriigiline nõustamiskomisjon on soovitanud ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe tähtajalist rakendamist.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja direktorile kirjaliku avalduse, millele lisab:

 • maakondliku nõustamiskomisjoni soovitusliku otsuse;
 • sisseastuja isikut tõendavad dokumendid;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • vajadusel omakäelise kirjelduse lapse terviseseisundist;
 • sisseastuja foto 3×4 cm;
 • 1. klassi astuval lapsel koolivalmiduse kaardi, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses;
 • klassitunnistuse ärakirja, kui õpilane taotleb kooli vastuvõtmist õppeperioodi kestel;
 • ametlikult kinnitatud hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane taotleb kooli vastuvõtmist õppeveerandi kestel;
 • väljavõtte õpilasraamatust kui õpilane tuleb üle teisest koolist;
 • rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul;
 • vabas vormis kirjutatud lapse iseloomustuse;
 • individuaalse arengukaardi selle olemasolul;
 • eelmises haridusasutuses rakendatud tugiteenuste ülevaate;
 • koopia eelmises haridusasutuses rakendatud individuaalsest õppekavast.

Kooli direktor koos vastuvõtukomisjoni liikmetega vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega, vestleb lapsevanema/eestkostjaga ning viib läbi vestlusuuringu õpilaskandidaadiga.

Õpilase kooli vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat kirjalikult.

Vabade kohtade puudumisel registreeritakse õpilane kooli ootenimekirja ja koha vabanemisel teavitatakse sellest lapsevanemat kirjalikult.

Kooli vastu võetud õpilase, lapsevanema/eestkostja ja kooli esindaja vahel sõlmitakse õppeleping.