Tegevuspõhimõtted

Juhtumipõhine töökorraldus

Juhtumipõhine töökorraldus pakub tuge õpilasele individuaalsete võimete väljaarendamiseks, lahendusi lapsevanemale ning inspireerib juhtumiga seotud osapooli parimaid praktikaid jagama.

See võimaldab moodustada õpilase erisusest lähtuva efektiivselt toimiva tugivõrgustiku, mis hõlmab koolis töötavaid õpetajaid, tugiteenuste spetsialiste, rehabilitatsioonispetsialiste, tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid. Lisaks kohalike omavalitsuste lastekaitse spetsialiste, INNOVE juhtumikorraldajaid, vajadusel tervishoiutöötajaid ja nõustajaid.

Juhtumipõhise võrgustikutöö rakendamise sisuks on õpilasele sobiva õppeviisi leidmine. Lähtealuseks õpilase vajaduste terviklik käsitlemine.

Juhtumipõhine lähenemine eeldab:

  • vajadusel muudatuste tegemist õppekorralduses, õppesisus, õppevahendites;
  • alternatiivsete lahenduste rakendamist ,mõjude hindamist;
  • mõõdetavaid eesmärke ja nende täitmise tähtaegu;
  • hästi planeeritud, monitooritud ja hinnatud tegevusplaani õpilase arengu toetamiseks ja parimate õpitulemuste saavutamiseks;
  • erineva ettevalmistusega spetsialistide, lapsevanemate ja vajadusel kogukonna kaasamist;
  • kõigi juhtumiga seotud osapoolte koordineeritud koostööd ja infovahetust;
  • kõigi olemasolevate riiklike ja kohalike omavalitsuste poolt pakutavate võimaluste kasutamist õpilase arendamiseks ja integreerimiseks kogukonda;
  • lapsevanemate ja võrgustikuliikmete poolset valmidust efektiivseks meeskonnatööks.

Juhtumipõhise lähenemise  algatajaks koolis on  õpilase mentor-õpetaja koos tugiteenuste koordinaatoriga lapsevanema nõusolekul.

Mentor-õpetaja kinnitatakse õpilasele õppeaasta algul.

Mentor-õpetaja saab hinnata õpilast õppeprotsessi ja õppekeskkonna foonil eri valdkondades ja ajas.Vajadusel kaasatakse spetsialiste.

Hindamise kokkuvõttena koostatakse õpilasele kas individuaalne õppekava (IÕK), käitumise tugikava või sotsiaalne tugikava. Lisaks juhtumi meeskond ja lepitakse kokku meetmete rakendamise periood.