Üldinfo

Mattiase Põhikool

on asutatud 27.06.2013 Tallinnas ja tegutseb vastavalt Erakooliseadusele, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele, põhikooli riiklikule õppekavale ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Mattiase Põhikooli pidaja on MTÜ Põlvkondade Maja.

Mattiase Põhikool

on paindliku õppekorraldusega iga lapse erisusi arvestav riikliku õppekava alusel töötav ruumikas ja ravipedagoogilise õpikeskkonnaga erakool 1.-9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on saanud maakondlikult nõustamiskomisjonilt soovitusliku otsuse õppimiseks tõhustatud toe või eritoe alusel.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul õppetegevuses ning rehabilitatsiooni- ja päevakeskuse teenusel. Rakendatakse projektipõhist õpet, valikainetena õpetatatakse meediat ja taaskasutust. Võõrkeeltena õpetatakse inglise ja vene keelt. Õpilastega töötavad eriettevalmistusega õpetajad, tugispetsialistid ja tugiisikud ning rehabilitatsioonispetsialistid ja lapsehoidjad.

MTÜ Põlvkondade Maja

omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr. SLH000459, kehtivusega alates 23.12.2011 ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise litsentsi, haldusleping nr. 3.6-4.2/19.