Õppetöö eriolukorras

Õppekavast lähtuvad tegevused ja üritused 2019/2020 lõpuni.

Kuni riiklikult kehtestatud eriolukorra lõpuni on õppetöö koolis korraldatud distantsõppe vormis. Mattiase Põhikooli E-õppe kohustuslikeks keskkondadeks on STUUDIUM, GOOGLE DRIVE (õpilaste individuaalsed õpikaustad) , GOOGLE DRIVE HANGOUTS (videokõned, konverentskõned, telefonikõned, online suhtlus). Kokkuleppel aineõpetajaga võivad õpilased suhtluskanalina kasutada ka muid neile peremini sobivaid keskkondi ning saada individuaalseid konsultatsioone. Infot muudatuste kohta õppetöö korralduses mais-juunis 2020 anname jooksvalt STUUDIUMI vahendusel. Eelneva kokkuleppe alusel on lastevanematel ja õpetajatel võimalik saada kooli raamatukogust täiendavaid õpikuid-töövihikuid-õppevahendeid.

Tegevus Planeeritud aeg Täpsustus
Lastevanemate üldkoosolek veebruar/märts20 Ei toimu
Teatrikuu tähistamine märts 2020 31.03.20 ETV arhiivist väljavalitud etenduste vaatamine ja tagasisidestamine kooliperele avatud e-keskkonnas
Naljanädala tähistamine inglise keele tundide raames 30.03.-03.04.20 03.04.20 – täpsustavate juhistega inglise keele õpetajalt
8.klassi loovtööde esitamise tähtaeg 06.04.20 Edasi lükatud, mai 2020
Lihavõttepühade tähistamine kunsti-ja käsitöötundide raames 06.-09.04.20 9.-12.04 Lihavõttepühad 2020 meie peres – fotod õpilaste ja õpetajate lihavõtete tähistamisest kooliperele avatud e-keskkonnas
Õpitulemuste ja koolikohustuse täitmise vahehindamine 13.04.20 Toimub plaanipäraselt. Tähelepanu keskendatud õpilaste edasijõudmisele distantsõppe tingimustes
Rahulolu-tagasiside küsitlus lastevanematele ja õpilastele

distantsõppe osas

13.04.20 Toimub e-küsitluse vormis õppeainete kaupa
Avatud uste päev 15.04.20 Ei toimu
Projektipäev 16.04.20 Ei toimu
Arenguvestluste läbiviimine õpilastega märts -aprill 20 20.-24.04.20

e-arenguvestlused

Läbiviijad – mentorid ja juhatuse liikmed

Õpilaste indiv.arengu jälgimise kaartide täiendamine 04.-20.05. Vastutajad: kõik aineõpetajad ja kuni 28.02 teenuseid osutanud kooli tugispetsialistid
Õpilaste indiv.arengu jälgimise kaartide lõplik vormistamine, allkirjastamine 21.- 30.05 Vastutab: õppejuht Kaie Kullik
Loovtööde kaitsmine 29.04.20 Edasi lükatud, juuni 2020
3.klassi eesti keele tasemetöö 12.05.20 Ei toimu
6.klassi eesti keele tasemetöö 13.05.20 Ei toimu
Põhikooli lõpueksamid Edasi lükatud Viiakse läbi 2 nädalat peale riiklikult kehtestatud tavapärase õppekorralduse taastamist
1.-8.klassi õpilastele dokumentide väljastamine üleminekuks teistesse koolidesse 08.- 12.06. 2020

15.06 – 19.06

25.06 – 15.08 (eelneval kokkuleppel)

24.-28.08

Õppejuht Kaie Kullik

Direktor Ave Kalmus

Põhikooli lõpetanutele dokumentide väljastamine Hiljemalt 27.- 28.08

direktor Ave Kalmus poolt

Toimub HTM poolt sätestatud põhikooli lõpueksamite

toimumise järgselt

Õppenõukogu tegevus

Tegevused Tähtaeg Täpsustus
1.poolaasta õpitulemuste kinnitamine 20.01.20 Toimus plaanipäraselt
Erakorraline. 30.01.20 Toimus plaanipäraselt
Järelevalve järgselt dokumentide korrastamine . Muudatuste tegemine õppekava üldosasse 6.02.20 Toimus plaanipäraselt
Õppekava lisade eraldamine õppekavast 13.02.20 Toimus plaanipäraselt
Järelevalve õiendijärgsete täiendatud dokumentide ärakuulamine 30.04.20 Ei toimu, kuna järelevalve katkestati ja õiendit ei esitatud
1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise, käitumis- ja hoolsushinnete, täiendavale õppetööle jätmise ning õpilaste tunnustamise otsustamine 4.06.20 Toimub plaanipäraselt
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamse otsustamine Edasi lükatud Toimub HTM poolt sätestatud põhikooli lõpueksamite

toimumise järgselt

Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 27.08.20 Toimub plaanipäraselt