Õppenõukogu koosolekute ajad

Õppenõukogu koosolekute ajad 2019/2020 õppeaastal:

Õppenõukogu tegevus

Tegevused Tähtaeg Täpsustus
1.poolaasta õpitulemuste kinnitamine 20.01.20 Toimus plaanipäraselt
Erakorraline. 30.01.20 Toimus plaanipäraselt
Järelevalve järgselt dokumentide korrastamine . Muudatuste tegemine õppekava üldosasse 6.02.20 Toimus plaanipäraselt
Õppekava lisade eraldamine õppekavast 13.02.20 Toimus plaanipäraselt
Järelevalve õiendijärgsete täiendatud dokumentide ärakuulamine 30.04.20 Ei toimu, kuna järelevalve katkestati ja õiendit ei esitatud
1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise, käitumis- ja hoolsushinnete, täiendavale õppetööle jätmise ning õpilaste tunnustamise otsustamine 4.06.20 Toimub plaanipäraselt
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamse otsustamine Edasi lükatud Toimub HTM poolt sätestatud põhikooli lõpueksamite

toimumise järgselt

Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 27.08.20 Toimub plaanipäraselt