Koolist

Õppekavast lähtuvad tegevused ja üritused 2019/2020 lõpuni.

Kuni riiklikult kehtestatud eriolukorra lõpuni on õppetöö koolis korraldatud distantsõppe vormis. Mattiase Põhikooli E-õppe kohustuslikeks keskkondadeks on STUUDIUM, GOOGLE DRIVE (õpilaste individuaalsed õpikaustad) , GOOGLE DRIVE HANGOUTS (videokõned, konverentskõned, telefonikõned, online suhtlus). Kokkuleppel aineõpetajaga võivad õpilased suhtluskanalina kasutada ka muid neile peremini sobivaid keskkondi ning saada individuaalseid konsultatsioone. Infot muudatuste kohta õppetöö korralduses mais-juunis 2020 anname jooksvalt STUUDIUMI vahendusel. Eelneva kokkuleppe alusel on lastevanematel ja õpetajatel võimalik saada kooli raamatukogust täiendavaid õpikuid-töövihikuid-õppevahendeid.

Tegevus Planeeritud aeg Täpsustus
Lastevanemate üldkoosolek veebruar/märts20 Ei toimu
Teatrikuu tähistamine märts 2020 31.03.20 ETV arhiivist väljavalitud etenduste vaatamine ja tagasisidestamine kooliperele avatud e-keskkonnas
Naljanädala tähistamine inglise keele tundide raames 30.03.-03.04.20 03.04.20 – täpsustavate juhistega inglise keele õpetajalt
8.klassi loovtööde esitamise tähtaeg 06.04.20 Edasi lükatud, mai 2020
Lihavõttepühade tähistamine kunsti-ja käsitöötundide raames 06.-09.04.20 9.-12.04 Lihavõttepühad 2020 meie peres – fotod õpilaste ja õpetajate lihavõtete tähistamisest kooliperele avatud e-keskkonnas
Õpitulemuste ja koolikohustuse täitmise vahehindamine 13.04.20 Toimub plaanipäraselt. Tähelepanu keskendatud õpilaste edasijõudmisele distantsõppe tingimustes
Rahulolu-tagasiside küsitlus lastevanematele ja õpilastele

distantsõppe osas

13.04.20 Toimub e-küsitluse vormis õppeainete kaupa
Avatud uste päev 15.04.20 Ei toimu
Projektipäev 16.04.20 Ei toimu
Arenguvestluste läbiviimine õpilastega märts -aprill 20 20.-24.04.20

e-arenguvestlused

Läbiviijad – mentorid ja juhatuse liikmed

Õpilaste indiv.arengu jälgimise kaartide täiendamine 04.-20.05. Vastutajad: kõik aineõpetajad ja kuni 28.02 teenuseid osutanud kooli tugispetsialistid
Õpilaste indiv.arengu jälgimise kaartide lõplik vormistamine, allkirjastamine 21.- 30.05 Vastutab: õppejuht Kaie Kullik
Loovtööde kaitsmine 29.04.20 Edasi lükatud, juuni 2020
3.klassi eesti keele tasemetöö 12.05.20 Ei toimu
6.klassi eesti keele tasemetöö 13.05.20 Ei toimu
Põhikooli lõpueksamid

Üleminekueksamid

Jäävad ära

Jäävad ära

 

1.-8.klassi õpilastele dokumentide väljastamine üleminekuks teistesse koolidesse 08.- 12.06. 2020

15.06 – 19.06

25.06 – 15.08 (eelneval kokkuleppel)

24.-28.08

Õppejuht Kaie Kullik

Direktor Ave Kalmus

Põhikooli lõpetanutele dokumentide väljastamine Hiljemalt 27.- 28.08

direktor Ave Kalmus poolt

Toimub HTM poolt sätestatud põhikooli lõpueksamite

toimumise järgselt

 

Mattiase Põhikool

on asutatud 27.06.2013 Tallinnas ja tegutseb vastavalt Erakooliseadusele, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele, põhikooli riiklikule õppekavale ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Mattiase Põhikooli pidaja on MTÜ Põlvkondade Maja.

Mattiase Põhikool

on paindliku õppekorraldusega iga lapse erisusi arvestav riikliku õppekava alusel töötav ruumikas ja ravipedagoogilise õpikeskkonnaga erakool 1.-9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on saanud maakondlikult nõustamiskomisjonilt soovitusliku otsuse õppimiseks tõhustatud toe või eritoe alusel.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul õppetegevuses ning rehabilitatsiooni- ja päevakeskuse teenusel. Rakendatakse projektipõhist õpet, valikainetena õpetatatakse meediat ja taaskasutust. Võõrkeeltena õpetatakse inglise ja vene keelt. Õpilastega töötavad eriettevalmistusega õpetajad, tugispetsialistid ja tugiisikud ning rehabilitatsioonispetsialistid ja lapsehoidjad.

MTÜ Põlvkondade Maja

omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr. SLH000459, kehtivusega alates 23.12.2011 ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise litsentsi, haldusleping nr. 3.6-4.2/19.