Koolist

INFOPÄEVAD SISSEASTUJATELE JA TEABEPÄEV HUVILISTELE

Mattiase Põhikoolis on alanud avalduste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastaks eritoega õpet vajavatele 1. – 9.klassi õpilastele.

Infopäevad ja kooli õpikeskkonnaga tutvumine toimuvad kooli astujatele 6.veebruaril, 6.aprillil ja 4.mail 2018 kella 9.30 – 11.30 Mattiase Põhikoolis (Põhja-Tallinn, Karjamaa 18).

Teabepäev kõigile huvilistele toimub 2.märtsil kella 9.30 – 10.30 Radisson Blu Sky Hotellis (Rävala puiestee 3), kogunemine ja kohv kella 9.00-st.

Palume eelnevalt osalemise soovist teavitada meiliaadressil: info@mattiasekool.ee.

Ootame Teid tutvuma õppimis- ja tugiteenuste võimalustega erakoolis Mattiase Põhikool!

 


Mattiase Põhikool

on asutatud 27.06.2013 Tallinnas ja tegutseb vastavalt Erakooliseadusele, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele, põhikooli riiklikule õppekavale ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Mattiase Põhikooli pidaja on MTÜ Põlvkondade Maja.

Mattiase Põhikool

on paindliku õppekorraldusega iga lapse erisusi arvestav riikliku õppekava alusel töötav ruumikas ja ravipedagoogilise õpikeskkonnaga erakool 1.-9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on saanud maakondlikult nõustamiskomisjonilt soovitusliku otsuse õppimiseks õpiraskustega õpilaste klassis, väikeklassis või ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe vormis.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul õppetegevuses ning rehabilitatsiooni- ja päevakeskuse teenusel. Rakendatakse projektipõhist õpet, valikainetena õpetatatakse meediat ja taaskasutust. Võõrkeeltena õpetatakse inglise ja vene keelt. Õpilastega töötavad eriettevalmistusega õpetajad, tugispetsialistid ja tugiisikud ning rehabilitatsioonispetsialistid ja lapsehoidjad.

MTÜ Põlvkondade Maja

omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr. SLH000459, kehtivusega alates 23.12.2011 ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise litsentsi, haldusleping nr. 3.6-4.2/19.